Uncategorized


mc몽 주려고 만든 노랜데 다른 가수가 54억 대박낸 노래

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

당시 54억원 수익인데 지금으로 치면 ㄷㄷㄷ

mc몽도 서커스로 잘 나가긴 했는데

대박 곡을 놓치긴 했네